مشخصات

 

 

   

دبیر

جانشین دبیر

آدرس

فضل اله عباسی

سید محمد شریفی

بلوار شهید بهشتی- پایگاه سلامت مرتضوی