کانون های سلامت محله خمین

تعریف

 که در آن مردم با هدف ارتقای سلامت است Community Based Organizations(CBO)محور محلی تشکل اجتماع  

خود ،خانواده،محله و جامعه مشارکت می کنند.این کانون تشکیلاتی غیر دولتی،غیرانتفاعی و داوطلبانه است که در یک حوزه جغرافیایی مشخص(محله یا روستا بر اساس تعریف وزارت کشور)شکل می گیرد

 

اهداف

افزایش مشارکت موثر، کارآمد،پویا، و خلاق مردم در توسعه سلامت خود،خانواده و محله

ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی ساکنان محله

تقویت شادابی و امید در شهروندان از طریق بهبود شرایط محیطی و اجتماعی و ترویج سبک زندگی سالم

تقویت روحیه خودباوری،اعتماد به نفس و احساس ارزشمند بودن مردم از طریق مشارکت در انجام کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه

نهادینه سازی مشارکت و همکاری های مردم در توسعه سلامت محله

بسیج،هدایت و مدیریت ظرفیت های مردمی در پاسخ دهی به معضلات و مشکلات محله

سازماندهی و توانمندسازی مردم در پذیرش مسئولیت اجتماعی سلامت

 

وظایف

حمایت طلبی و جلب مشارکت مردم در فعالیت های مرتبط با سلامت

تعیین مسائل اولویت دار محله با هدف ارتقای سلامت ساکنان و محیط محله و روستا

شناخت توانمندی های مردم و ظرفیت های بالفعل و بالقوه محله و روستا

تقسیم کار و اقدامات محلی بین ساکنان داوطلب اعضای کانون سلامت محله

تشکیل منظم مجمع سلامت محله و پیگیری و ارزشیابی مصوبات از طریق مشارکت های داوطلبانه و حمایت طلبی  مسئولان در سطوح شهر و شهرستان

توانمند سازی ساکنان داوطلب همکاری در کانون سلامت محله

 

ساختار کانون سلامت محله

1-گروه های مردمی

مردم داوطلب عضو کانون برحسب علاقمندی و یا نیازهای شخصی می توانند در یک یا تعدادی از گروه های موضوعی زیر مجموعه کانون عضو شوند.نمونه ای از گروه های پیشنهادی نظیر سالمندان، مادر و کودک، ایمنی، محیط زیست و.... می باشد.

 

2-دبیر و جانشین دبیر کانون

مسئول هر کانون سلامت دبیر نامیده می شود که ساکن محله است و به صورت رای گیری توسط اعضای کانون محله و با فراخوان داوطلبان و هر دو سال یکبار تعیین می شود. همچنین یک نفر دیگر از اعضاء به عنوان جانشین دبیر معرفی می شود که بهتر است تعادل جنسیتی در انتخاب دبیر و جانشین لحاظ گردد.ابلاغ آنها به طور مشترک توسط رئیس دانشگاه و فرماندار صادر می گردد.