تعریف سازمانهای مردم نهاد و یا (NGO) ها

سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.

ویژگی سازمانهای مردم نهاد (NGO) ها

۱. غیر دولتی بودن :

بدین معنی که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نگیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها باشند، البته سازمانهای مردم نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می باشند.

۲. غیر انتفاعی بودن :

بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی بمنظور تقسیم منافع بین اعضاء ، مؤسسان، مدیران و کارکنان هدف سازمان نباشد، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم نهاد را از دست یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی دارد.

۳. تمایل به استقلال:

 بدین معنی که سازمان مردم نهاد سعی می کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد ممکن از درجه استقلال بالایی برخوردار باشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش های مختلف قرار نگیرد.

۴. خودجوشی و نیاز طبیعی:

سازمانهای مردم نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی، انگیزش ها، خصوصیت ها و آرمانهای مشترک افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می شوند.

۵.غیر سیاسی بودن:

اهداف غیر سیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.

کارکرد سازمانهای مردم نهاد(NGO) ها :

۱) اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی (ارتباطات)

۲) جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)

۳)جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی (بسیج منابع)

۴) ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت ومردم

۶) گسترش نظارت عمومی

۷) ارزیابی فعالیت ها

۸) افزایش بهره وری در استفاده از منابع

۹) هنجار سازی