مرجع صدور پروانه: فرمانداری

مسئول خیریه: محمد بیات