مرجع صدور پروانه : فرمانداری

مسئول خیریه : عذرا آل طاهر