موضوع فعالیت انجمن : اجتماعی

مسئول انجمن : ابوالفضل بهرامپوری

مرجع صدور پروانه : فرمانداری