موضوع فعالیت انجمن : آسیب های اجتماعی

دبیر انجمن : سحر راشدی

مرجع صدور پروانه : ورزش و جوانان