این انجمن با موضوع معلولین و به صورت نمایندگی فعالیت می کند.

مسئول انجمن : محمدرضا خلج