شصت و چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

شصت و چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

شصت و چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

شصت و چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان خمین، روز سه شنبه بیست و دوم مردادماه با حضور معاون فرماندار، سرپرست دانشکده علوم پزشکی و سایر اعضاء برگزار شد.