این انجمن با هدف حمایت از بیماران کلیوی و به صورت نمایندگی فعالیت دارد.

مسئول انجمن : مجید سعیدی

 سایت انجمن حمایت از بیماران کلیوی