کارگروه مشارکت های اجتماعی بسیج ملی کنترل فشار خون

کارگروه مشارکت های اجتماعی بسیج ملی کنترل فشار خون

کارگروه مشارکت های اجتماعی بسیج ملی کنترل فشار خون

کارگروه مشارکت های اجتماعی بسیج ملی کنترل فشار خون به ریاست دکتر جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی و سایر اعضاء کارگروه شامل نماینده سازمان نظام پزشکی،بسیج جامعه پزشکی،سمن ها،خیرین و دبیران کانون های سلامت محله روز سه شنبه هفتم خرداد ماه در ستاد دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.