همایش سلامت زنان

همایش سلامت زنان

همایش سلامت زنان

محورهای همایش

  • حاشیه نشینی، چالش ها و راهکارها
  • عدالت در سلامت
  • خانه و سلامت
  • زنان سرپرست خانوار
  • رفتارهای پرخطر
  • سلامت

 

 به منظور کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.