مجمع سلامت شهرستان

مجمع سلامت شهرستان - 12 اسفند

مجمع سلامت شهرستان

دومین مجمع سلامت شهرستان خمین، به ریاست فرمانداری و دبیری دانشکده علوم پزشکی ، دوازدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.