عمده نیازهای سلامت شهرستان خمین

عمده نیازهای سلامت شهرستان خمین

عمده نیازهای سلامت شهرستان خمین

 

1-زمین جهت ساخت مرکز جامع سلامت شهری (700 متر مربع)

2-ساخت آزمایشگاه مرجع سلامت(1000 متر مربع) 

3-توسعه و تجهیز بخش دیالیز 

4-ایجاد بخش روانپزشکی                

 

5-تکمیل پروژه ی ساخت بیمارستان دوم شهرستان

6-ساخت طبقات فوقانی مرکز غربالگری سرطان و تجهیز آن به منظور انجام شیمی درمانی سرپایی بیماران

7-ساخت پایگاه دوم اورژانس شهری

8-ساخت و نوسازی بخش های اطفال ,ICU وCCU بیمارستان امام خمینی

9-دستگاه اتو کلاو -دستگاه گرافی دندان-دستگاه ظهور و ثبت رادیولوژی-دستگاه مامو گرافی دیجیتال-نوار قلب-الکتروشوک-وایداس آزمایشگاه-دستگاه کوتر اتاق عمل-تشک مواج-کولر گازی جهت سی تی اسکن