شماره حساب مجمع خیرین سلامت خمین

شماره حساب مجمع خیرین سلامت خمین

شماره حساب مجمع خیرین سلامت خمین

 

 

مجمع خیرین سلامت شهرستان خمین با هدف کمک به درمان , تامین و تهیه دارو جهت بیماران نیازمند و کمک به تجهیز و توسعه مراکز آموزشی , بهداشتی و درمانی به وسیله خیرین مردمی تاسیس گردیده است.

هرکسی می تواند در اجر دنیوی و اخروی این امر مهم به هر میزان که توان دارد سهیم باشد. به همین منظور شماره حساب خیرین سلامت شهرستان خمین اعلام میگردد:

بانک ملی- شعبه مرکزی - شماره حساب    0106618799000