سنجش فشار خون در ایستگاه مجمع خیرین سلامت

سنجش فشار خون در ایستگاه مجمع خیرین سلامت

سنجش فشار خون در ایستگاه مجمع خیرین سلامت

همزمان با آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون، مجمع خیرین سلامت شهرستان خمین  نیز جهت مشارکت در اجرای این طرح اقدام نمود.

 

آدرس ایستگاه مجمع خیرین سلامت جهت سنجش فشار خون:

خیابان آزادی- ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین -واحد امور اجتماعی