جلسه کمیته درمان طرح کرامت برگزار شد.

جلسه کمیته درمان طرح کرامت برگزار شد.

جلسه کمیته درمان طرح کرامت برگزار شد.

جلسه کمیته درمان طرح کرامت روز شنبه نوزدهم مردادماه ، با حضور ریاست واعضاء کمیته ، نمایندگان انجمن معتادین گمنام و جمعیت احیاء انسانی کنگره شصت برگزار گردید.