جلسه هیئت مدیره خیریه بیمارستانی با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

جلسه هیئت مدیره خیریه بیمارستانی با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

جلسه هیئت مدیره خیریه بیمارستانی با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

دومین نشست هیئت مدیره خیریه بیمارستانی دارالاکرام خورشید در سال 98 با حضور دکتر جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی، دکتر صباغی سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) و سایر اعضاء هیئت مدیره ، روز دوشنبه یازدهم شهریورماه در محل معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.