تجلیل از واحد امور اجتماعی

تجلیل از واحد امور اجتماعی

تجلیل از واحد امور اجتماعی

در کمیته دانشگاهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی، از واحد امور اجتماعی به مناسبت تحقق نود و پنج درصد برنامه عملیاتی در سال 97 تجلیل شد.