برگزاری اولین جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برگزاری اولین جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی - 17 دی

برگزاری اولین جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

اولین جلسه ی کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.