بازدید سرپرست دانشکده علوم پزشکی از اجرای بسیج کنترل فشار خون توسط کانون های سلامت محله

بازدید سرپرست دانشکده علوم پزشکی از اجرای بسیج کنترل فشار خون توسط کانون های سلامت محله

بازدید سرپرست دانشکده علوم پزشکی از اجرای بسیج کنترل فشار خون توسط کانون های سلامت محله

دکتر جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، روز پنج شنبه بیست و سوم خرداد ماه با حضور در مساجد ،از روند اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در کانون های سلامت محله بازدید نمود.