اجرای بسیج ملی فشار خون توسط کانون های سلامت محله و سمن ها

اجرای بسیج ملی فشار خون توسط کانون های سلامت محله و سمن ها

اجرای بسیج ملی فشار خون توسط کانون های سلامت محله و سمن ها

همزمان با آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از هفدهم خردادماه ، کانون های سلامت محله و سمن ها نیز به مشارکت در اجرای  این طرح پرداختند.