این انجمن با موضوع اعتیاد و به صورت نمایندگی فعالیت دارد.

سایت انجمن کنگره شصت