مشخصات

 

 

  

دبیر

جانشین دبیر

آدرس

روح اله قاسمی

منیر بیات

 گوشه - مسجد صاحب الزمان