مشخصات

 

 

   

دبیر

جانشین دبیر

آدرس

زهرا حاج هاشمی

مرضیه نوروزی

بلوار منتظری – مسجد امام جعفر صادق