مرجع صدور پروانه : بهزیستی

مسئول خیریه : قدرت اله اسدی