مرجع صدور پروانه : نیروی انتظامی

مسئول خیریه : محمدرضا آل طاهر