مرجع صدور پروانه : بهزیستی

مسئول خیریه : غلامحسین یوسفی