مرجع صدور پروانه : فرمانداری

مسئول خیریه : زهرا طاهری