موارد اهدایی

 

 

   

ردیف

نام خیر

مورد اهدایی

1

حاجیه خانم طاهره موگویی

 ششصد میلیون  ریال به منظور خرید تجهیزات مرکز غربالگری سرطان