ردیف

نام خیر

اموال اهدایی

۱

دکتر محمد نبی رضایی

بازسازی و تجهیز اتاق عمل بیمارستان

۲

حاجیه خانم مهین دخت و پریدخت حقیقی

حاجیه خانم گیتی اشرفی

حاجیه خانم گوهر شیخ یزدی

احداث و راه اندازی ساختمان کلینیک خیابان آزادی

۳

حاج غلامعلی احمدی

اهداء دستگاه ظهور و ثبوت رادیولوژی

۴

دکتر محمد نبی رضایی

خرید دستگاه لاپاراسکوپ

۵

شاغلین مرکز بهداشت

کمک نقدی

۶

شاغلین بیمارستان

کمک نقدی

۷

شاغلین شبکه

کمک نقدی