موضوع فعالیت انجمن : معلولین

مسئول انجمن : محسن مشایخی

مرجع صدور پروانه : بهزیستی