موضوع فعالیت انجمن : آسیب های اجتماعی (مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر)

دبیر انجمن : میترا محمدی

مرجع صدور پروانه : ورزش و جوانان

 

محور فعالیت سمن شامل زمینه فعالیت اجتماعی ، موضوع فعالیت آسیب های اجتماعی و فعالیت تخصصی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر است.

 

اهداف کلی: کنترل رفتارهای پرخطر گروه های آسیب دیده

 

اهداف عملیاتی: 

1- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق مدارس ودانشگاه ها در بین جوانان و آحاد جامعه از طریق ایجاد سایت،گاهنامه و نشریه در سطح شهرستان خمین و استان مرکزی

2- تهیه گزارش از وضعیت رفتارهای پرخطر مناطق آسیب پذیر در شهرستان خمین و ارائه آن به مراجع مربوط و برگزاری جلسات با نیروی انتظامی و دادگستری به منظور ریشه یابی  و پیدایش عوامل اعتیاد شهرستان خمین.

عناوین کارگاه های برگزار شده:

آموزش مهارتهای قبل و بعد از ازدواج 

پیشگیری از اعتیاد

فرزند پروری