اعضاء هیئت مدیره خیریه بیمارستانی دارالاکرام خورشید خمین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

احمدرضا اسلامی

رئیس هیئت مدیره

2

محمدتقی کریمی

نایب رئیس هیئت مدیره

3

محمد دالایی

مدیرعامل

4

داوود جنتی

خزانه دار

5

داوود عرب

بازرس اصلی

6

محمدرضا میرزایی

عضو اصلی

7

محمد رجبی

عضو علی البدل

8

مصطفی شریفی

عضو علی البدل

9

احمدرضا بهرامی

بازرس علی البدل