علاوه بر خصوصیات و ویژگیهای فردی عوامل موثر دیگری در سلامت افراد جامعه نقش دارد که به مراتب مهمتر از عوامل فردی محسوب می شوند.