تاریخچه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

به منظور جلب همکاری و مشارکت همه وزارتخانه ها و سازمانها در امر حفظ و ارتقا سلامت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد تشکیل شورای عالی سلامت کشور را به مقام محترم ریاست جمهوری ارائه کرد.این پیشنهاد در تاریخ 4/4/1382 در هیات وزیران مطرح گردیدهیات وزیران در این جلسه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اولین آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت را در 19 بند تصویب کرد.

هیات وزیران مجددا در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 190932 مورخ 9/8/1384 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد الف ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را در 6 بند تصویب کرد .این مصوبه در تاریخ 13/8/1385 با شماره 96321/ت34116هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

بنا به ماده 32 بند الف قانون برنامه پنجم توسعه ، فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند الف ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می یابد . بر اساس همین بند آین نامه شورا بوسیله وزارت بهداشت تدوین و در تاریخ 1/8/1390 به شرح زیر به تصویب هئیت وزیران رسید.

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ماده 1- به منظور تامین ، حفظ و ارتقای عادلانه سلامت ، فراهم شدن شرایط دسترسی و بر خوداری آحاد جامعه از سبد غذایی سالم و مطلوب و بهبود کیفیت و شیوه زندگی آحاد مردم ، " شورای عالی سلامت و امنیت غذایی " که در این آیین نامه به اختصار" شورای عالی " نامیده می شود به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری در خصوص سلامت و امنیت غذایی تشکیل می گردد.

ماده 2- اعضای شورای عالی به شرح زیر است

- 1رییس جمهور (رییس (

- 2وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

- 3معاون بر نامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

- 4وزیر کشور

- 5وزیر صنعت ، معدن و تجارت

- 6وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

- 7وزیر آموزش و پرورش

- 8وزیر جهاد کشاورزی

- 9وزیر ورزش و جوانان

-10رییس سازمان حفاظت محیط زیست

-11رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-12روسای کمیسیون های بهداشت و درمان ، امور اجتماعی و بر نامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

-13سر پرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

-14رییس سازمان ملی استاندارد ایران

-15یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی و تائید رییس شورای عالی

-16دونفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تائید رییس شورای عالی

تبصره 1- جلسات شورای عالی در غیاب رییس جمهور به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود

تبصره 2- دبیر شورای عالی می تواند از سایر وزرای ذی ربط حسب مورد جهت شرکت در جلسات شورای عالی با حق رای دعوت به عمل آورد .

ماده 3- وظایف شورای عالی به شرح زیر می باشد :

- 1سیاستگذاری برای پیش برد سلامت و امنیت غذایی

- 2بررسی و تصویب بر نامه هاو تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

- 3تعیین پایش شاخص های اساسی سلامت و امنیت غذایی

- 4تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای

- 5تصویب بر نامه اجرایی سامانه " خدمات جامع همگانی سلامت و امنیت غذایی " به پیشنهاد وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی

- 6تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی

- 7ایجاد هماهنگی میان دستگاهای اجرایی مربوط

ماده 4- دبیر خانه شورای عالی در وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی مستقر می باشد و مصوبات شورا با امضای رییس شورای عالی به دستگاهها ی اجرایی ابلاغ می شود

ماده 5- وظایف دبیر خانه به شرح زیر می باشد :

- 1ارسال دعوت نامه و دستور جلسات برای اعضای شورای عالی

- 2تنظیم صورتجلسات

- 3تهیه و تنظیم مصوبات شورای عالی و ارسال به دفتر هیئت دولت برای تنقیح و طی مراحل ابلاغ

- 4در یافت گزارش های نظارتی از دستگاههای ذی ربط جهت تنظیم و ارائه به شورای عالی

- 5پیگیری تصمیمات شورای عالی

- 6ضبط و نگهداری گزارش ها ، اسناد و اطلاعات و مذاکرات و مصوبات شورای عالی

- 7تنظیم گزارشهای کار گروه های تخصصی برای طرح در شورای عالی

- 8آماده سازی در خواست ها و پیشنهادات در یافتی برای طرح در شورای عالی

- 9انجام سایر امور محوله

ماده 6- به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف ، شورای عالی می تواند کار گروههای تخصصی مورد نیاز را تشکیل د هد

تبصره – ترکیب اعضا ء وظایف و نحوه فعالیت کار گروه های تخصصی بر اساس دستورالعملی می باشد که به پیشنهاد دبیر خانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.