آیین نامه شورای عالی  سلامت و امنیت غذایی 

 ماده 1) در این آیین نامه اصطلاحات با معانی زیر به کار میروند

 تعاریف :

الف - قانون: قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران

 ب –شورای عالی :شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

 ج –دبیرخانه شورای عالی :دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در کشور

 د –کمیته تخصصی :دو کمیته اصلی تحت عناوین " سلامت " و " امنیت غذایی "  و کمیته ھای فرعی حسب موضوع در دبیرخانه تشکیل میگردد.

ماده ٢ )ھدف:

  به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بھبود کیفیت زندگی آحاد مردم،اتخاذ تدابیر مناسب، سیاستھا و راھبردھای کلان در جھت رسیدن به این ھدف و ھمچنین نھادینه کردن مدیریت ، سیاستگذاری، ارزشیابی و ھماھنگی در قلمرو سلامت ھمگانی و امنیت غذا و تغذیه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برای گسترش ھماھنگی و ھمکاریھای بین بخشی در موارد فوق تشکیل و مصوبات آن تصویب و ابلاغ میگردد .

ماده ٣ ) ارکان اصلی شورای عالی عبارتند از:

  رئیس شورای عالی ( نایب رئیس)

  دبیر شورای عالی

 اعضای شورای عالی

دبیرخانه شورای عالی

کمیته ھای تخصصی

شوراھای سلامت و امنیت غذایی استانھا

ماده ٤ ) اعضای شورای عالی عبارتند از

 ١رئیس جمھور ( رئیس شورای عالی)

 ٢معاون اول رئیس جمھور ( نایب رئیس شورای عالی)

٣وزیر بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی (دبیر شورای عالی (

٤رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

٥وزیر آموزش و پرورش

 ٦وزیر کشور

٧وزیر جھاد کشاورزی

8- وزیر بازرگانی

9- وزیر صنایع و معادن

١٠وزیر اقتصاد و دارایی

11- وزیر رفاه

 ١٢رئیس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران

 ١٣رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

 14رئیس سازمان نظام پزشکی کشور

 ١٥رئیس سازمان خدمات درمانی نیروھای مسلح

 تبصره : - وزارء و روسای سایر دستگاھھای اجرایی، معاونین وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی، صاحبنظران واندیشمندان حسب موضوع و بدون حق رای به دعوت دبیر شورا وھمچنین روسای کمیسیونھای بھداشت و درمان و رفاه، آموزش و تحقیقات و کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در جلسات شرکت می نمایند.

 ماده ٥ ) وظایف شورای عالی عبارتند از:

ایجاد ھماھنگی در سیاستھا در تمام موارد مرتبط با سلامت ھمگانی

ایجاد ھماھنگی در سیاستھا در تمام موارد مرتبط با امنیت غذایی و تغذیه ·

بررسی و تصویب پیشنھادھا و برنامه ھای راھبردی ارائه شده توسط واحدھای تخصصی در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاھھای اجرایی ذیربط در خصوص خدمات سلامتی و امنیت غذایی ·

بررسی و تصویب آیین نامه ھای اجرایی در زمینه گسترش ھمکاریھای بین بخشی در امر سلامت، امنیت غذایی و تغذیه · نظارت بر اجرای سیاستھای اعلام شده و آیین نامه ھای مصوب و ارائه گزارش سالانه

 ماده ٦ ) تشکیل جلسات : شورای عالی حداقل ھر ٣ ماه یکبار تشکیل جلسه میدھد.

تبصره ١ : حسب نیاز جلسات اضطراری با پیشنھاد رئیس ( نایب رئیس)، دبیر و یا یک سوم اعضاء برگزار خواھد شد .

تبصره ٢ : جلسات شورای عالی با حضور رئیس شورا (نایب رئیس ) و نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء رسمیت مییابد

تبصره ٣ : سایر اعضای شورای عالی میبایست شخصاً در جلسات شرکت نمایند و تصمیمات شورای عالی با رای اکثریت نسبی اعضای صاحب رای تصویب و ابلاغ میشود .

ماده ٧ دبیرخانه شورای عالی :

شورای عالی دارای دبیرخانه ای است که محل استقرار آن در وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد .

ماده ٨ ) وظایف دبیرخانه شورای عالی:

١ -بررسی مقدماتی درخواستھا و پیشنھادھا از لحاظ قابل طرح بودن در شورای عالی طبق قوانین و مقررات

 ٢ - دبیرخانه شورای عالی پس از دریافت پیشنھاد کمیته ھای تخصصی و دستگاھھای اجرایی حداکثر ظرف ٢ ھفته موضوع را از لحاظ قابل طرح بودن در شورای عالی بررسی مینماید و موضوعات رد شده با ذکر دلیل به پیشنھاد دھنده اعلام میگردد .

٣تھیه دستور جلسات شورا و اعلام آن به اعضاء حداقل دو ھفته قبل از برگزاری ھر جلسه براساس گزارشات و پیشنھادات دریافتی از کمیته ھای تخصصی و سایر اعضاء

 ٤تنظیم برنامه ھای تشکیل جلسات شورا و تدوین صورتجلسه مربوطه

5 -اعلام مصوبات شورا حداکثر یک ھفته پس از تشکیل جلسه به اعضاء و دستگاھھای اجرایی ذیربط

6مصوبات شورای عالی پس از تایید رئیس شورا توسط دبیر شورا به دستگاھھای اجرایی ابلاغ و از زمان اجرا برای کلیه دستگاھھای دولتی لازم الاجرا میباشد

٧پیگیری مصوبات شورا و ارائه گزارش از روند اجرای مصوبات به شورا

 ماده ٩ ) کمیته ھای تخصصی :

١به منظور پیشبرد اھداف و انجام وظایف شورا دو کمیته تخصصی اصلی تحت عناوین « سلامت »و «امنیت غذایی» در دبیرخانه به ریاست معاون سلامت و ریاست معاون غذا و داروی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد

2با تشکیل این کمیته ھا سایر شوراھا و کارگروھھای مرتبط منحل و وظایف آنھا به این دو کمیته محول می گردد .

3براساس مصوبات شورای عالی، کمیته ھای تخصصی فرعی توسط دبیر شورا ایجاد و پس از پیگیری موضوع محوله و حصول نتیجه منحل خواھد شد .

ماده ١٠ ) وظایف کمیته ھای تخصصی :

§ جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به موضوع

§ بررسی و تعیین اولویتھای کاری در کمیته تخصصی

§ تھیه و تدوین دستور جلسات کمیته تخصصی و فراھم کردن سوابق و مدارک لازم برای جلسات

§ تھیه و توزیع گزارشات کارشناسی برای فراھم آوردن زمینه و تسھیل در تصمیم گیری و تھیه گزارش جامع به جھت ارائه به شورای عالی

§ کسب اطلاعات و آگاھی از شاخصھای بین المللی و آگاه نمودن به موقع کمیته تخصصی از تاثیرات احتمالی تغییرات شاخصھا §برقراری ارتباط، حفظ و استمرار ھمکاری با مراکز علمی ، تحقیقاتی و بانکھای اطلاعاتی

§ تعیین سفارش و پیگیری انجام تحقیقات مورد نیاز

§ ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای عالی

ماده ١١ ) شوراھای سلامت و امنیت غذایی استانھا :

در کلیه استانھای کشور شورای سلامت و امنیت غذایی استان به ریاست استاندار تشکیل میشود. این شورا جایگزین کلیه شوراھا و کارگروھھای موجود با موضوعات مشابه ( مربوط به سلامت و امنیت غذا (میگردد.

ماده ١٢ )اعضای شورای سلامت و امنیت غذایی استان عبارتند از:

١ - استاندار ( رئیس شورا ( ٢رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی (دبیر)

 تبصره :

1-در استانھای با بیش از یک دانشگاه یا دانشکده، دبیر را وزیر بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین نموده و سایر روسای دانشگاه / دانشکده نیز عضو شورا خواھند بود

2-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

3رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز استان

4-رئیس سازمان آموزش و پرورش استان

5- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

6رئیس سازمان جھاد کشاورزی استان

 7رئیس سازمان نظام پزشکی در استان

8- رئیس سازمان خدمات درمانی نیروھای مسلح در استان

 9مدیر کل بازرگانی استان

 10 - مدیر کل صنایع و معادن استان

 11 -مدیر کل اقتصاد و دارایی استان

12یک نفر از مسؤولین استان به پیشنھاد وزیر رفاه

13-فرمانده ناحیه انتظامی استان

تبصره ١ : مدیران و روسای استانی سازمانھا و دستگاھھای اجرایی، معاونین سلامت و غذا و دارو دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات و بھداشتی درمانی بدون حق رای به دعوت دبیر شورا و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند .

تبصره ٢ : شورای سلامت و امنیت غذایی استان دارای دبیرخانه ای است که محل آن در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان میباشد .

ماده ١٣ ) وظایف شورای سلامت و امنیت غذایی استان :

1 -ھماھنگی در ابلاغ مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تسری آن در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنھا

٢جمع آوری اطلاعات و اولویت بندی مشکلات استانی و انعکاس پیشنھادات در رابطه با سلامت و امنیت غذایی به دبیرخانه شورای عالی

3 - بررسی و تصویب پیشنھادات و برنامه ریزی راھبردی ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان در زمینه خدمات سلامتی و امنیت غذا جھت اجرا در سطح استان

تبصره : به منظور پیشبرد اھداف و انجام وظایف شورای سلامت و امنیت غذایی استان، کمیته ھای خاصی مشابه کمیتهھای تخصصی شورای عالی حسب نیاز در استان تشکیل میشود، با تشکیل این کمیته ھا، سایر کارگروھھا و گروھھای کارشناسی مرتبط منحل میگردد.

  این آیین نامه در ١٣ ماده و ٨ تبصره تدوین گردیده است.