موضوع فعالیت انجمن : حمایت از بیماران سرطانی

مسئول انجمن : محمد تقی عظیمی

مرجع صدور پروانه : فرمانداری

سایت انجمن سرطان ایران