اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره ی مجمع خیرین سلامت شهرستان خمین

1

آقای مهندس علی اکبر پروانه رو

14

آقای داوود جنتی

2

آقای دکتر حمیدرضا محمدی

15

آقای فضل اله عباسی

3

آقای حسین ایرانشاهی

16

آقای سید مصطفی شریفی

4

آقای محمد دالایی

17

آقای محمدرضا میرزایی

5

آقای علیمحمد حاتمی

18

آقای احمد رجبی

6

آقای حسن اصغری

19

آقای احمدرضا بهرامی

7

آقای ابوالفضل نجاری

20

آقای سید جعفر شریفی

8

آقای اسداله ایرانشاهی

21

آقای دکتر احمدرضا اسلامی

9

آقای مصطفی قلی مرتضوی

22

آقای داوود عرب

10

آقای غلامرضا مرداندوست

23

آقای رضا جعفری

11

آقای ناصر هدایتی

24

آقای هادی نجاری

12

آقای محمدتقی کریمی

25

خانم فاطمه دهقان

13

آقای احمد جعفرپور

26

خانم مرضیه نوروزی