اعضاء هیئت مدیره

 

دیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

احمدرضا اسلامی

رئیس هیئت مدیره

۲

محمدتقی کریمی

نایب رئیس هیئت مدیره

۳

محمد دالایی

مدیرعامل

۴

داوود جنتی

خزانه دار

۵

داوود عرب

بازرس اصلی

۶

محمدرضا میرزایی

عضو اصلی

۷

محمد رجبی

عضو علی البدل

۸

مصطفی شریفی

عضو علی البدل

۹

احمدرضا بهرامی

بازرس علی البدل