هیئت امناء

 

۱

  علی اکبر پروانه رو

۱۴

 داوود جنتی

۲

 حمیدرضا محمدی

۱۵

 فضل اله عباسی

۳

 حسین ایرانشاهی

۱۶

 سید مصطفی شریفی

۴

 محمد دالایی

۱۷

 محمدرضا میرزایی

۵

 علیمحمد حاتمی

۱۸

 احمد رجبی

۶

 حسن اصغری

۱۹

 احمدرضا بهرامی

۷

 ابوالفضل نجاری

۲۰

 سید جعفر شریفی

۸

 اسداله ایرانشاهی

۲۱

 احمدرضا اسلامی

۹

 مصطفی قلی مرتضوی

۲۲

 داوود عرب

۱۰

 غلامرضا مرداندوست

۲۳

 رضا جعفری

۱۱

 ناصر هدایتی

۲۴

 هادی نجاری

۱۲

 محمدتقی کریمی

۲۵

فاطمه دهقان

۱۳

 احمد جعفرپور

۲۶

 مرضیه نوروزی