آدرس : خمین- خیابان آزادی- ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی -حوزه امور اجتماعی

 

تلفن: 08646223741

 

آدرس ایمیل آکادمیک :f.karimzade@khomeinums.ac.ir