موضوع فعالیت انجمن : مبارزه با اعتیاد

دبیر انجمن : زینب مشایخی

مرجع صدور پروانه : ورزش و جوانان