این خیریه به صورت نمایندگی می باشد.

مسئول خیریه : سعیده رمضانی

سایت خیریه آبشار عاطفه ها